O autorze
Janusz Piechociński. Ukończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie był pracownikiem w SGPiS/SGH w Katedrze Historii Gospodarczej. W działalność polityczną zaangażował się bardzo wcześnie, wstępując do Związku Młodzieży Wiejskiej, w której doszedł do szczebla władz krajowych. W latach 1988-89 był przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW. W 1987 r. wstąpił do ZSL. Uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, wieloletni parlamentarzysta

Prezydencja

W dniu 1 lipca br. Luksemburg objął prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i będzie ją sprawował do 31 grudnia br. Pod hasłem przewodnim prezydencji luksemburskiej "unia dla obywateli" kryją się następujące działania - słuchanie obywateli, wspieranie działalności gospodarczej, współpraca z partnerami i instytucjami w interesie Europy. Poniżej przedstawiam priorytety prezydencji luksemburskiej, które uwzględniają także kierunki polityki Przewodniczącego KE, J-C. Junckera, roczny program prac KE oraz program "Trio prezydencji - Włochy, Łotwa, Luksemburg" .

1. Stymulowanie inwestycji w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

- dążenie do wdrożenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych;
- promowanie unii rynków kapitałowych;
- przeprowadzenie reform strukturalnych sektora bankowego;
- wdrażanie europejskiej polityki przemysłowej i skoncentrowanie się na zintegrowanej i kompleksowej strategii UE w zakresie przemysłu kosmicznego;
- wspieranie inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju w oparciu o badania naukowe i innowacje;
- promowanie spójności społecznej i ochrony środowiska.

2. Pogłębienie wymiaru społecznego UE

- promowanie konkurencyjnej gospodarki społeczno-rynkowej;
- wspieranie idei Przewodniczącego KE J-C. Junckera w sprawie „potrójnego A o wymiarze społecznym” dla Europy, w szczególności w zakresie inwestycji w kapitał ludzki;
- poprawienie zarządzania społecznego w UE, w szczególności strefy euro;
- zwiększenie stopy zatrudnienia kobiet i zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w politycznym i gospodarczym życiu;
- działania w zakresie zdrowia publicznego, bezpieczeństwa pacjentów;
- zapewnienie wysokiej jakości edukacji i opieki nad dziećmi.


3. Zarządzanie migracjami, uwzględniając wolność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo

- zdecydowane i trwałe działania na poziomie UE oraz we współpracy z państwami trzecimi w związku z sytuacją na Morzu Śródziemnym oraz wdrożenie skutecznej polityki imigracyjnej;
- ochrona rządów prawa w państwach członkowskich UE;
- wspieranie procesu przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;
- przeprowadzenie reformy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zwiększenia liczby sędziów;
- dokończenie reformy ochrony danych osobowych dla prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku;
- zakończenie prac nad dyrektywą PNR;
- realizacja odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej dla 2015-2020;
- dążenie do zakończenia negocjacji w sprawie utworzenia Biura Europejskiego Prokuratora Publicznego.

4. Ożywienie jednolitego rynku poprzez skoncentrowanie się na jego aspekcie cyfrowym

- umieszczenie technologii cyfrowej w centrum polityki jednolitego rynku;
- dążenie do uregulowania kwestii w zakresie własności intelektualnej i prawa autorskiego;
- stosowanie zasady "najpierw myśl na małą skalę (Think Small First)" oraz wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - przegląd "Small Business Act" będzie traktowany priorytetowo;
- wyznaczenie ambitnego celu w zakresie europejskiej polityki energetycznej - gospodarka niskoemisyjna do 2050 roku;
- podjęcie prac legislacyjnych w zakresie dostaw gazu;
- dążenie do osiągnięcia celów europejskiej polityki transportowej - kontynuowanie prac nad IV pakietem kolejowym.

5. Zapewnienie europejskiej konkurencyjności w wymiarze globalnym

- wspieranie powrotu do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w ramach solidarności i dyscypliny budżetowej, a także do promowania bardziej socjalnej Europy;
- prowadzenie walki z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania oraz kontynuowanie prac nad planem działania na rzecz bardziej sprawiedliwego opodatkowania osób prawnych;
- zakończenie negocjacji z Wietnamem i Japonią oraz podpisanie umowy z Kanadą (CETA);
- zintensyfikowanie dyskusji na temat TTIP, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych kwestii takich jak mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem (ISDS).

6. Promowanie zrównoważonego rozwoju

- przyspieszenie przejścia w kierunku zielonej gospodarki z niską emisją gazów cieplarnianych;
- rozpoczęcie prac nad propozycją reformy ETS po osiągnięciu porozumienia w sprawie stabilności rynku rezerwy (MSR);
- skupienie się na strategii różnorodności biologicznej w UE;
- kontynuowanie prac nad przeglądem strategii Europa 2020 poprzez "zazielenienie" Semestru Europejskiego;
- przyjęcie ambitnego mandatu negocjacyjnego na COP21;
- skoncentrowanie się na rolnictwie ekologicznym, wpływie rosyjskiego embarga na niektóre produkty rolne w UE, wygaśnięciu kwot mlecznych oraz polityce rybołówstwa.

7. Wzmocnienie obecności Unii Europejskiej na arenie światowej

- nowa strategia polityki zagranicznej, uwzględniająca zmiany, jakie zaszły od 2003 roku;
- rozwijanie istniejących relacji z najbliższymi partnerami UE;
- dążenie do przyjęcia w grudniu 2015 r. kompromisowych konkluzji Rady, podsumowujących proces rozszerzania;
- informowanie i podnoszenie świadomości wśród obywateli w związku z ustanowieniem roku 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju.

Ponadto prezydencja luksemburska skupi się na negocjacjach w sprawie Międzyinstytucjonalnego porozumienia dotyczącego lepszego stanowienia prawa, w oparciu o wniosek przedstawiony przez KE w maju 2015 roku.

http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...